top of page
ISO

מדיניות איכות

דפוס מאירי עובדים תחת מערכת ניהול איכות במתכונת ISO-9001.

החברה תשאף להעניק ללקוחותיה ביצוע באיכות הטובה ביותר תוך כדי עמידה בלוחות זמנים.

ההנהלהתוודא קיום כל החוקים, תקנות ותקנים המתייחסים לפעילות החברה.

bottom of page